top of page

Killinger * Kittens

 Når du køber en kat hos os er den:

 

- Minimum 14 uger gammel

- Fuld vacineret

- ID Chippet (Øremærket hvis ønskes)

- Med Fife stamtavle

- Med Sundhedsbog (Pas hvis ønskes)

- En salgskontrakt

- Neutraliseret (hvis solgt til kæl)

 

 

Vi gøre alt hvad vi kan, for at socialisere vores killinger bedst muligt, så du altid får en glad og venlig killing.

 

kontakt os endelig, hvor en uforpligtende kattesnak.

 

When you buy a kitten from us they are :

 

- At least 14 weeks old

- Fully vaccinated

- Micro chipped 

- With a Fife pedigree

- With health certificate 

- With sales contract

- And neutered if sold as pet's

 

In case of Export to another country we follow the rules of the country to which the kitten move.

We do all we can to socialize the kittens the best possible way, so you always get a happy, easy and friendly kitten.

 

Please contact us if you have any questions.

 

Ledig*Free

 

 

Option

 

 

 

 

Reserveret

*Reserved

 

Solgt*Sold

Killingen mangler et nyt hjem*The kitten needs a new home

 

Nogen har vist interresse for killingen, men   der er ikke betalt depositum. Tøv endelig ikke med at spørge hvis du er interesseret* Please dont hesitate asking about the kitten

 

Der er blevet lagt depositum for killingen* there has been put a diposit for the kitten

 

Killingen er solgt* The kitten is sold

Køb af kat hos Ushoosinu

Hvad enten du køber en killing eller en voksen kat hos os, så er der en række krav, som vi stiller til dig som køber. Kattene er vores børn og vi går ikke på kompromis med deres trivsel. En køber kan augmentere nok så meget, men vi laver uden undtagelse ikke om på, de meninger vi udtrykker på siden her. Det kan lyde voldsomt, men jeg håber ikke at du lader dig skræmme væk :-)  Skulle du have lyst til at høre mere eller besøge os og vores dejlige Cooner, er du meget velkommen til at ringe og få en snak, eller aftale et besøg. Altid ganske uforpligtende.

 

Kælekat

En killing til kæl kan have nogle små skønhedsfejl, der gør at vi fravælger den til udstilling og avl, Det kan være ører, der er placeret mindre godt en lidt svag hage eller et hale knæk. Men killingen er bestemt ikke mindre sund eller social af denne grund. Alle killinger til kæl vil uden undtagelse være neutraliserede, når de flytter hjemmefra og stambogen medfølger selvfølgelig altid.

 

Udstillingskat

En kælekat kan som regel også udstilles, men det vil være en fordel at sige, hvis du ønsker at udstille, da vi så kan finde den bedst egnede killing i kuldet til netop det formål. Det gælder både temperament og udseende. Vi kan selvfølgelig ikke love at killingen vil klare sig perfekt på udstillinger, men der er bedre forudsætninger hvis vi  kigger på temperament og udseende. Uanset eventuelle udstillingsevner er katten stadig en glimrende kælekat ;-) Her vil katten ligeledes være neutraliseret inden den flytter og vi hjælper selvfølgelig gerne med råd og alt det praktiske, hvis du skulle have lyst at prøve kræfter med udstilling.

 

Avlskat

Vi sætter kun ganske få killinger ud til avl, og kun til de rette personer, folk der ved hvad de laver eller folk, der har tænkt sig at bruge tid og kræfter på, at lære hvad de har med og gøre. Præmisserne vil være væsentlig anderledes end ved køb af kælekat. Kontakt os, hvis du ønsker en killing til avl.

 

Krav til køber.

Vi ser helst at katten bor under sikre forhold, med det mener vi at katten ikke kan løbe frit. Vores mening er baseret på, at vi ikke selv har nerver til at have frit løbende katte. Frit løbende katte kan komme hjem med smitsomme sygdomme, skrammer med videre, eller slet ikke komme hjem. Statistikken med 70.000 trafikdræbte katte om året taler sit eget tydelige sprog. En løbegård, indhegnet have eller en tur i sele, er guld, men det er noget af en misforståelse at katten kun kan være lykkelig med fri adgang til udelivets fare. Dog er det ikke en krav i vores kontrakt, at vores killinger ikke må gå frit. En kat skal have en legekammerat af egen art, at udvikle sig med. Vi sælger ikke killinger ud i hjem hvor der ikke er en artsfælle den kan boldre sig med. Vi ser intet problem i at sælge katte til lejligheder, så længe køber sætter sig ind i kattens behov, og giver den mulighed for at leve lidt i højderne. Vi forventer at køber viser interesse for vores killinger og kommer og besøger dem mindst en gang inden et eventuelt salg. Vi går meget op i at finde de rigtige mennesker til vores killinger, så det er vigtigt, at i besøger killingen for at se om jeres temperament passer sammen. Herudover forbeholder vi os tilbagekøbsret på vores katte, hvis du/I ikke ønsker at have den boende længere, hvad enten det er allergi, skilsmisse eller andet der ikke gør det muligt at have katten længere. Vi ønsker altid at vide hvor vores katte befinder sig, så vi ikke en dag kan finde en af vores katte til salg i den blå avis på vej til sit 8. hjem. Derfor hjælper vi altid gerne med at omplacere en kat, enten til et nyt hjem eller også tilbage til sit gamle.

 

Vi forbeholder os altid retten til at afvise købere, hvis vi ikke syntes kemien er tilstede.

 

Killingen er klar til at flytte hjemmefra når den er mellem 14 og 16 uger gammel. Vi afleverer altid vores killinger på deres nye bopæl. Dette gør vi fordi at ligesom, det er vigtigt for os, at du kommer og ser vores hjem, så vil vi også gerne se hvordan en killinger indtager deres nye hjem. Alt dette vil vi tale om inden killingen flytter hjem til dig, ligsom vi sammen underskriver den kontrakt der følger med. En kontrakt, er blandt andet med til at stille dig som køber bedre, ligsom den vil hjælpe dig med at se hvad der følger med katten af vaccinationer, neutralisering og andet.

 

 

Når du køber kat hos Ushoosinu får du.

Et styk velsocialiseret kat, som har fået den bedst mulige start på livet. Killingen er vokset op på kvalitets foder. Killingen vil sælges som en "færdig-pakke".

Det betyder at killingen er :

 

- Mindst 14 uger gammel

- fuldt vaccineret

- chippet

- neutraliseret

- med sundhedsbog fra vores dyrlæge

- med en Fife stamtavle

- med en salgs kontrakt

- med en CD med billeder fra killingens opvækst en madpakke og lidt legetøj.

 

Vi ormebehandler ikke, med mindre vi har grund til det, ormekur er behandlende ikke forbyggende.

Prisen for en kælekat svarer stort set til de udgifter der er ved at opdrætte den. Der skal betales for grus, foder, dyrlæge-besøg, vaccinationer, neutralisering, chipning, diverse sundheds-tests, da vi tester alle avls katte for HCM  (se eventuelt artikel om arvelige sygdomme). Derudover så skal der betales for parringen, hvis man ikke har brugt en hankat fra sit eget opdræt. Der til kan der komme uforudsete udgifter til dyrlæge, i tilfælde af f.eks. sygdom, tilskadekomst eller kejsersnit . Dette er blot nogle af de udgifter, der er ved at have opdræt.

Synes du at det lyder af meget, så tænk på at katten kan blive op til 15-20 år gammel. Det er endvidere værd at overveje at hvis du henter en gårdkat hos den lokale landmand, så skal du alligevel selv ud og betale dyrlægen for at vaccinere, neutralisere og chippe katten. Tag et kig på racehunde i samme kvalitet, så er det ikke dyrt for en kat.

 

Håber du har fået svar på noget af spørgsmål du kunne have som første gangs køber. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have flere spørgsmål. :)

When buying a cat from Ushoosinu

Whether you buy a kitten or an adult cat from us, there will be some demands to you as a buyer. Our cats are our children, and we don't compromise their well-being. A buyer can argument as much as one wants, but we make no exceptions about our opinions, expressed on this site. It can sound deterrent, but I hope you don't scare easy.;-) Would you like to learn more or visit us and our cats, you are very welcome to call and have a chat, or set a date for visit.

 

Cat as a pet

A cat for petting can have some imperfections, which make it inappropriate for show and breed. It could be ears placed in the wrong way or an irregular tail. All kittens for petting will, with no exception, be neutered when sold. The pedigree record is of course included and the kitten will definitely not be less healthy or social, compared to our other cats.

 

Showcat

A petcat can often be exhibited, but it would be an advantage to inform us, if you wish to exhibit, so we can find the cat most suitable for this purpose. This includes both temper and looks. Regardless of showabilities, our cats will always be an excellent pet.:-) The cat will likewise be sterilized before moving. We are glad to help with both advice and practical help, if you desire to test your strength with shows.

 

Breeding cat

We only sell quite a few kittens for breeding, and only to the right persons - people who know what they are doing, or people eager to learn what they are dealing with. The conditions will be essentially different. Contact if you want a cat for breeding.

 

Demands for buyer

We would rather like our cats to live in safe condotions, meaning that the cat can't run free. This is based on our own fear  - we don't have the nerves. Free-living cats can bring infectious diseases, scratches etc, or can't find their way home. Statistics tell us that 70.000 cats gets killed in the Danish traffic each year, which is a big concern of ours. A fenced off place for the cat or a walk with reins is fantastic, but it is a misunderstanding that a cat can only be happy with free access to the dangers of outdoorlife.

A cat should have a playmate of own specie to develop amongst - we prefer that our cats find a home with other cats for it to have fun with. We don't have any concerns about selling cats to live in apartments, as long as the owner adapts to the needs of the cat, and gives it possibilities to have some space.

We expect that a buyer shows interest in our kittens and come and visit them at least once before potential sale. We are very interested in finding the right people for our children. In addition we reserve the right of repurchase, if you don' want the cat anymore - whether it is because of allergy, divorce or anything else, which makes it impossible to have the cat anymore. We always want our cats to be safe and know where they are, so we one day don't find our cat for sale on its way to its 8. home. Therefore we would rather like to relocate a cat, either to a new home or its old one.

 

A kitten is ready to move when it's between 14 and 16 weeks old. We always deliver or kittens at their new home. This is because it is important for us to see how the cats deal with their new surroundings, like we find it important for you to come and see it at our place. We will go through this with you before the kitten moves, as well as signing the accompanying contract. A contract is to put you, as a buyer, in a better position, and will clarify what comes with the cat - vaccines, castration etc.

 

 

When you buy at Ushoosinu you get:

A socialized cat, who has had the best possible start in life. The kitten is grown up with quality food. It is sold like a ready "package-deal". This means it is fully vaccinated, chipped, sterilized. We don't do treatment for worms, unless we have a reason to - deworming is not preventive.

Along with the kittens comes a health-log, pedigree-record, contract, a CD with pictures of the up growing of the cat, a foodpackage and some toys.

The price of a cat pretty much equals the price of the upbringing expenses - litter, feed, veterinary check-ups, vaccines, sterilization, chipping, various health-tests since we test all of our cats for HCM. Furthermore there are expenses concerning breeding, if you aren't using a tomcat from your own home.

Unpredictable expenses, such as disease, injury, caesarian section, can also come along.

These are just some of the costs of having a breed.

If you think it sounds like much, think of the lifetime of a cat - 15-20 years. Take a look at dogs of breed of the same quality, and you will find that the price is quite reasonable.

 

I hope I have answered some of your question, you could have as a first-time-buyer.

You are of course very welcome to call us if you have any further questions.

Updated 02-09-2015

bottom of page